Obchodní podmínky pro program Roztoč to s EBUU

1. Obecná ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky pro obstarání půjčování a prodeje (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti circo KIDS s.r.o., IČO:14352711, se sídlem na adrese U Zvonařky 2536/1d, 120 00, Praha 2 - Vinohrady, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 364417 (dále jen „EBUU“) upravují vzájemná práva a povinnosti vzniklé na základě komisionářské smlouvy uzavřené v souladu s § 2455 a. n. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „komisionářská smlouva“). Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou nedílnou součástí komisionářské smlouvy.

1.2 Uzavřením komisionářské smlouvy komitent, který má zájem na obstarání půjčování a prodeje u EBUU (dále jen „Zájemce“), pověřuje EBUU, aby jako komisionář obstaral prodej zboží za cenu, kterou EBUU uzná za vhodné, a poté, aby cenu dle vlastního přesvědčení snižoval až do chvíle, kdy je Zboží půjčeno či zakoupeno zákazníkem, nebo kdy se stane neprodejným a bude věnováno na charitu. V případě, kdy EBUU Zboží posoudí jako neprodejné, Zájemce EBUU pověřuje, aby takové neprodejné Zboží zlikvidoval. Z prodeje Zboží náleží Zájemci výtěžek ponížený o odměnu EBUU.  

1.3 Zájemcem může být pouze fyzická osoba, která nebude EBUU využívat ke svým podnikatelským aktivitám. Zbožím se rozumí zejména dětské oblečení, hračky, kočárky a další předměty, se kterými EBUU běžně obchoduje a které Zájemce EBUU předá za účelem obstarání půjčení a prodeje EBUU (dále jen „Zboží“). Zájemce musí být výhradním vlastníkem Zboží a nesmí nabízet Zboží patřící třetí straně.

1.4 EBUU obstarává půjčování a prodej Zboží vlastním jménem pro Zájemce a na jeho účet a poskytuje mu s tím související služby, které jsou především:

 

 

 

i. posouzení hodnoty Zboží, tj. zda je Zboží vhodné k dalšímu půjčování a prodeji a pokud ano, tak i posouzení jeho ceny;

ii. vyprání, vyžehlení, nafocení Zboží a vytvoření nabídky na e-shopu dostupném na internetové stránce www.ebuu.cz (dále jen „e-shop“) a správa této nabídky;

iii. nabízení Zboží k prodeji na e-shopu EBUU a případně i na pobočkách EBUU a dalších prodejních akcích, kterých se EBUU zúčastní.

1.5 EBUU chrání Zájemcovy zájmy, které mu byly oznámeny nebo které lze rozumně předpokládat z povahy obchodu a Zboží, a zpraví ho o každé okolnosti, která může mít vliv na změnu obstarávání půjčování a prodeje. Informace o stavu obstarávání půjčování a prodeje jsou pro Zájemce dostupné prostřednictvím systému na stránkách e-shopu.

2. Předběžné posouzení, zda je Zboží prodejné

2.1 EBUU potenciálním Zájemcům o zajištění služby obstarání půjčování a prodeje Zboží poskytuje zdarma službu předběžného posouzení prodejnosti Zboží. Na předběžné posouzení prodejnosti Zboží v souladu s tímto čl. 2 nemá Zájemce právní nárok. Tato služba je po předchozí domluvě proveditelná v prostorách EBUU či na jeho webových stránkách prostřednictvím formuláře Roztoč to s EBUU.

2.2 V případě využití formuláře Roztoč to s EBUU, EBUU na základě fotografie a popisu Zboží posoudí smysluplnost prodeje Zboží jako celku (nikoli hodnotu samostatných knih nebo jiného zboží), zejména s ohledem na fyzický stav Zboží a předchozí zkušenosti s půjčováním a prodejem podobného či stejného typu Zboží. Zboží, které je nevypratelně špinavé, plesnivé, děravé, potrhané nebo jinak mechanicky poškozené, EBUU nemá nárok prohlásit za půjčovatelné/prodejné a zařadit jej do své nabídky. Zboží, které jeví známky špíny, plísně, děr, potrhání a dalších mechanických nedostatků, EBUU nepřevezme či má právo jej vyřadit a odevzdat na jím zvolenou charitu.

3. Předání Zboží do komise

3.1 Zboží může být do EBUU dopraveno a předáno do komise několika následujícími způsoby:

i. fyzickým předáním Zboží na pobočce EBUU a to nejlépe s předchozím objednáním;

ii. zdarma prostřednictvím partnerských dopravních společností (např. Zásilkovna, Wolt) a 3. stran.

3.2. Zájemce může zvolit i jiný způsob dopravy Zboží do EBUU. Náklady na takovýto jiný způsob dopravy si pak Zájemce hradí sám.

3.3 Komisionářská smlouva je uzavřena okamžikem, kdy EBUU převezme Zboží v souladu s čl. 3 těchto obchodních podmínek.

3.4 EBUU může Zboží bez udání důvodu odmítnout a nepřevzít či vyřadit na charitu. Zájemce nemá právní nárok na to, aby bylo jeho Zboží přijato EBUU do komise a je s tím plně srozuměn.

3.5 Pokud EBUU předběžné posoudí Zboží v souladu s čl. 2 těchto obchodních podmínek jako prodejné, avšak zaslané Zboží nebude odpovídat zaslaným fotografiím nebo popisu, případně bude mít v popisu neuvedené vady, není EBUU povinen takové Zboží do komise přijmout. Takové Zboží je označeno jako neprodejné a EBUU ho na své náklady zlikviduje či věnuje na charitu.

4. Posouzení prodejnosti Zboží

4.1 Po fyzickém převzetí Zboží z rukou Zájemce či dopravce či jakékoliv jiné třetí strany, EBUU posoudí, zda je Zboží vhodné k dalšímu půjčování/prodeji. Zájemce je povinen sdělit EBUU všechny relevantní informace a nezamlčet nic, co by mohlo mít vliv na prodejnost nebo hodnotu Zboží. Mezi takovéto informace patří například skryté vady.

4.2 EBUU bude Zájemce informovat o tom, které položky posoudil jako prodejné a jaká je navržená prodejní cena jednotlivých položek, a to v nejkratší možné lhůtě.

4.3 Jestliže se převzaté Zboží nachází ve špatném stavu (tj. špinavé, plesnivé, roztržené, děravé či s jinou mechanickou vadou), posoudí ho EBUU jako nepůjčitelné či neprodejné. Za špatný stav se považuje zejména Zboží mechanicky poškozené, nevypratelně špinavé či Zboží infikované plísněmi. Z hygienických důvodů není do prodeje zařazeno ani Zboží, které je plísněmi infikováno pouze v malém rozsahu.

4.4 Zájemce tímto pověřuje EBUU, aby Zboží, které posoudí jako neprodejné, na vlastní náklady zlikvidoval či věnoval na charitu.

5. Určení ceny Zboží a prodej Zboží

5.1 Výchozí cenu, za kterou budou jednotlivé položky Zboží nabízeny na e-shopu a to jak za půjčování, tak za prodej (dále jen „Výchozí cena“), určuje EBUU dle stavu jednotlivých položek Zboží a na základě své databáze historických prodejů a vlastní zkušenosti. V případě, kdy není možné ceny položky Zboží zjistit na základě databáze historických prodejů, určí Výchozí cenu pověřený kompetentní zaměstnanec EBUU na základě předchozí zkušenosti s prodejem alespoň podobných položek či na základě průzkumu podobných položek na internetu.

5.2 Výchozí cena je vyvolávací cenou. Cena jednotlivých položek Zboží je postupně snižována až do chvíle, kdy je položka zapůjčena či zakoupena zákazníkem. Výši a rychlost případného postupného snižování ceny Zboží určuje EBUU.

5.3 V okamžiku, kdy dojde k půjčení či prodeji položky, vzniká Zájemci nárok na výtěžek z prodeje dle obchodních podmínek platných v den převzetí Zboží.

5.4 Z každé prodané položky náleží Zájemci výtěžek z prodeje odpovídající 60 % z dosažené prodejní ceny, ponížený o 30 Kč. V případě, že EBUU za Zájemce nahrálo produkty do systému samo, náleží Zájemci výtěžek z prodeje odpovídající 50% z dosažené prodejní ceny, ponížený o 30 Kč.

6. Výplata výtěžku z prodeje Zboží

6.1. Výtěžek z prodeje Zboží je zaúčtován Zájemci po prodeji či půjčení ve formě plně vyplatitelné pohledávky na jeho Zákaznický účet, který mu byl u EBUU zřízen při uzavření smlouvy. Zájemce spravuje tento účet prostřednictvím osobního emailu, který si sám zvolil a který EBUU sdělil při uzavření smlouvy.

6.2 Výtěžek z půjčování a prodeje Zboží je Zájemci vyplácen pravidelně jednou měsíčně mezi 15. a posledním dnem následujícího měsíce, kdy bylo Zboží prodáno/půjčeno. Pokud částka za prodané/půjčené Zboží nepřesáhla 100 Kč, je připsána k následujícímu kalendářnímu měsíci a to až do doby, než dojde k jejímu přesáhnutí 100 Kč.

6.3. Výplata výtěžku je uskutečňována z korunového účtu a EBUU není zodpovědno za přepočtení na jinou měnu či za poplatky s tímto spojenými.

7. Odvolání prodeje Zájemcem

7.1 Zájemce má právo odvolat příkaz k obstarání prodeje jednotlivé či všech položek Zboží (dále jen „Odvolání prodeje“) jen do doby, než vznikne závazek EBUU vůči kupujícímu nebo než je Zboží označeno EBUU jako neprodejné. V jiném případě nelze od komisionářské smlouvy odstoupit.

7.2 V případě Odvolání prodeje po tom, co EBUU Zájemci poskytl služby dle čl. 1.4 těchto obchodních podmínek, je Zájemce povinen nahradit EBUU náklady, které EBUU vynaložilo na obstarání prodeje (zpracovatelský poplatek za kus - 30 Kč plus náklady na dopravu). EBUU odvolanou položku připraví k vyzvednutí na pobočce EBUU nebo odešle na adresu uvedenou Zájemcem do 14 dnů od obdržení částky za Odvolání prodeje. Náklady na dopravu odvolané položky k Zájemci hradí Zájemce.

7.3 EBUU je oprávněno Zboží zadržet, dokud náklady na obstarání půjčení a prodeje, včetně případných nákladů na dopravu, od Zájemce neobdrží.

8. Závěrečná ustanovení

8.1 Veškerá ujednání mezi EBUU a Zájemcem se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený komisionářskou smlouvou obsahuje mezinárodní prvek (např. ze Slovenska), pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky.

8.2 Znění obchodních podmínek může EBUU kdykoliv měnit či doplňovat.

8.3. Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1.9. 2022

 

 

 

 

NajduZboží.cz