Obchodní podmínky pro nákup a půjčování

1. DEFINICE

1.1.Ebuu“ je obchodní značka Prodávajícího;

1.2.Elektronická adresa Kupujícího“ se rozumí e-mailová adresa, která identifikuje elektronickou poštovní schránku Kupujícího;

1.3.Internetový obchod“ se rozumí (URL) www.ebuu.cz prostřednictvím, kterého Kupující může nakupovat anebo půjčovat zboží;

1.4.Kupující“ se rozumí osoba, která projevila zájem o koupě anebo půjčení zboží Prodávajícího uvedených na webové stránce www.ebuu.cz;

1.5.Kupní smlouva“ je smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím ve smyslu § 2079 Občanského zákoníku;

1.6.Konečná cena“ se rozumí finální cena Zboží z e-shopu anebo produktů pozůstávající z Prodejní ceny (včetně DPH), anebo Půjčovného;

1.7.Manipulační poplatek“ ve smyslu ustanovení § 2048 Občanského zákoníku je Prodávající oprávněn po Kupujícím požadovat nevratnou částku ve výši 10,- Kč za 1 kus Půjčeného zboží v případě jeho vrácení do 72 hodin od doručení. Výše Manipulačního poplatku odpovídá vynaloženým nákladům Prodávajícího za spotřebovaný čas a materiál nezbytný pro uvedení Půjčeného a vráceného Ověřeného zboží do původní stavu.

1.8.Nájemní smlouva“ se rozumí smlouva na pronájem zboží, uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím ve smyslu § 2201 Občanského zákoníku;

1.9. Objednávka“ se rozumí informace o nákladech spojených s dodáním zboží poté co Kupující vyplní objednávkový formulář;

1.10.Občanský zákoník“ se rozumí občanský zákoník č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění;

1.11.Obchodní podmínky“ se rozumí všeobecné obchodní podmínky ve smyslu § 1751 Občanského zákoníku internetového obchodu Ebuu;

1.12.Osobní údaje“ se ve smyslu nařízení EU 2016/679 rozumí jakékoli poskytnuté informace o Kupujícím (jméno, příjmení, bydliště, telefonické údaje);

1.13.Prodávající“ je firma circo KIDS s.r.o., IČ: 14352711, se sídlem U Zvonařky 2536/1d, 120 00, Praha 2 - Vinohrady, se spisovou značkou C 364417 vedená u Městského soudu v Praze prostřednictvím, které je provozován Internetový obchod Ebuu;

1.14.Prodejní cena“ se rozumí nevratná cena za nabízené Zboží z e-shopu, která je nedílnou součástí Konečné ceny;

1.15. Půjčovné“ je nevratná cena za Půjčené zboží, která je nedílnou součástí Konečné ceny;

1.16.Půjčené zboží“ je půjčené oblečení, plenky a hračky pro děti, které je Prodávajícímu půjčené na dobu určitou podle velikosti a věku dítěte;

1.17.Uživatelský účet“ se rozumí účet Kupujícího prostřednictvím, kterého je oprávněn objednávat zboží uvedené na Internetovém obchodu Prodávajícího.

1.18. Zboží z e-shopu“ se rozumí zboží zakoupené Kupujícím na Internetovém obchodě Prodávajícího poté, co vyplní objednávkový formulář Ebuu.

růžový-flek_reverse 

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1. Tyto Obchodní podmínky jsou vždy k dispozici na adrese Internetového obchodu Ebuu.

2.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy a Nájemní smlouvy. Pokud není v Kupní smlouvě nebo v jejích přílohách výslovně uvedeno odchylné ujednání nebo platnost některých ustanovení těchto Obchodních podmínek není Kupní smlouvou a/nebo Nájemní smlouvou nebo jiným výslovným ujednáním mezi Prodávajícím a Kupujícím vyloučena nebo jinak modifikována, platí v ostatním pro vzájemné vztahy smluvních stran tyto Obchodní podmínky.

2.3. Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

 

3. UŽIVATELSKÝ ÚČET

3.1. Prostřednictvím Uživatelského účtu může Kupující provádět objednávání zboží, přičemž objednávání zboží lze provádět též bez registrace přímo na Internetovém obchodě Prodávajícího.

3.2. O nově publikovaných produktech je Kupující informován pravidelnými e-maily jejichž příjem může zrušit ve svém Uživatelském účtu nebo kliknutím na příslušný odkaz umístěný v každém e-mailu. Prodávající nemá povinnost tyto e-maily posílat všem Kupujícím.

3.3. Při registraci na webové stránce Prodávajícího a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v Uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.

3.4. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu.

3.5. Kupující není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.

3.6. Prodávající může zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj Uživatelský účet delší dobu nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z Kupní smlouvy anebo z Obchodních podmínek.

3.7. Kupující bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

4. KUPNÍ SMLOUVA A NÁJEMNÍ SMLOUVA

4.1. Veškeré nabídky produktů umístěné na Internetovém obchodě Ebuu jsou nezávazné a Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.

4.2. Internetový obchod Ebuu obsahuje seznam Zboží nabízeného k prodeji a Půjčované zboží k půjčení, a to včetně uvedení Prodejních cen a Půjčovného, které tvoří Konečnou cenu Objednávky. Ceny nabídky Půjčovaného zboží a prodeje Zboží z e-shopu zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na Internetovém obchodě Ebuu.

4.3. Internetový obchod Ebuu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním Zboží z e-shopu a Půjčeného zboží z Internetového obchodu, přičemž tyto informace platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

4.4. Pro objednání Zboží z e-shopu anebo zapůjčení Půjčovaného zboží vyplní Kupující objednávkový formulář Internetového obchodu Ebuu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

4.4.1. objednávaném Zboží z e-shopu anebo Půjčeném zboží (objednávané zboží „vloží“ Kupující do elektronického nákupního košíku Internetového obchodu Ebuu);

4.4.2. způsobu úhrady Konečné ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží;

4.4.3. informace o Objednávce a o nákladech spojených s dodáním zboží.

4.5. Před zasláním Objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“. Údaje uvedené v Objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu Elektronické pošty Kupujícího uvedenou v Úživatelském účtu či v Objednávce.

4.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (množství zboží, výše Konečné ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).

4.7. Objednáním Zboží z e-shopu anebo Půjčeného zboží Kupujícím vzniká mezi Prodávajícím a Kupujícím smluvní vztah doručením přijetí Objednávky (akceptací), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu Elektronické pošty Kupujícího. 

4.8. Na základě uzavřené Nájemní smlouvy se Prodávající zavazuje přenechat Kupujícímu k dočasnému užívání Půjčené zboží.

4.9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy anebo Nájemní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy anebo Nájemní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

5. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Konečná cena a případné náklady spojené s dodáním Zboží z e-shopu dle Kupní smlouvy anebo Půjčeného zboží dle Nájemní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu dle způsobů nabízených v objednávkovém formuláři.

5.2. Společně s Konečnou cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále Konečnou cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

5.3. V případě bezhotovostní platby je Konečná cena splatná do 72 hodin od uzavření Kupní smlouvy anebo Nájemní smlouvy.

5.4. V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhrazovat Konečnou cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit Konečnou cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

5.5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany Kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení Objednávky, tak jak je uvedenou v čl. 4.6 těchto Obchodních podmínkách, požadovat uhrazení Konečné ceny ještě před odesláním zboží Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 Občanského zákoníku se nepoužije.

5.6. Případné slevy z ceny produktů poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

5.7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě Kupní smlouvy anebo Nájemní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – zálohovou fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Cena zboží bude Kupujícím uhrazená po vystavení účetního dokladu Prodávajícím. 

 

6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY A NÁJEMNÍ SMLOUVY

6.1. Pokud je Kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (prostřednictvím internetového obchodu), má Kupující v souladu s § 1829 a násl. Občanského zákoníku právo bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce odstoupit od Kupní smlouvy ve lhůtě čtrnáctí (14) dnů ode dne převzetí Zboží z e-shopu.

6.2. Prodávající má právo vrácené zboží odmítnout v případě, že vrácené Zboží z e-shopu není kompletní, nebo je prokazatelně použité či poškozené, v takovém případě má Prodávající vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody v plné výši ceny poškozeného zboží. 

6.3. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 Občanského zákoníku nemůže odstoupit od Kupní smlouvy v případech zde uvedených, zejména pak v případě dodávky Zboží z e-shopu, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, dále v případě dodávky Zboží z e-shopu, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíšeno s jiným zbožím, zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (např. prací prášek, prací gel).

6.4. Kupující v případě využití práva na odstoupení od Kupní smlouvy v zákonné lhůtě 14 dnů zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, Zboží z e-shopu, které od něho obdržel, včetně všech jeho součástí a příslušenství.     .

6.5. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, nese Kupující náklady spojené s navrácením Zboží z e-shopu Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy Zboží z e-shopu nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6.6. V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle čl. 6.1 těchto Obchodních podmínek vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal. Ve smyslu čl. 6.2 těchto Obchodních podmínek není Prodávající oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím v případě, že Zboží z e-shopu není kompletní, nebo je prokazatelně použité či poškozené.

6.7. V případě odstoupení od Nájemní smlouvy je Kupující povinen neprodleně nejpozději však do 24 hodin od převzetí Půjčeného zboží telefonicky, anebo emailem kontaktovat Prodávajícího. Shledá-li Prodávající důvody na vrácení zboží za přípustné je Kupující povinen Půjčené zboží vrátit zpátky na adresu určenou Prodávajícím, a to do 24 hodin od oznámení. Prodávající má právo vrácené zboží odmítnout v případě, že vrácené není kompletní, nebo je prokazatelně použité či poškozené, v takovém případě má Prodávající vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody odpovídající rozdílu mezi cenou půjčovného a odpisové ceny produktu.

6.8. Nárok na úhradu škody vzniklé na Zboží z e-shopu anebo na Půjčeném zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího a to formou vystavení daňového dokladu na částku vzniknuvší odečtením kupní ceny od půjčovného, že zboží neodpovídá původnímu stavu před odesláním Objednávky Kupujícímu, přičemž Kupující bere na vědomi, že Prodávající je oprávněn požadovat po Kupujícím Manipulační poplatek.

6.9. Prodávající nenese odpovědnost za jakékoli ztráty, zranění nebo poškození majetku, ať už přímé nebo nepřímé, způsobené vadou dodaného Zboží z e-shopu anebo Půjčeného zboží, pokud tato ztráta, zranění nebo poškození majetku nevzniklo nedbalostí, opomenutím nebo úmyslem na straně Prodávajícího.

 

7. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

7.1. Kupující nabývá vlastnictví ke koupenému Zboží a právo k dočasnému užívání k Půjčenému zboží, jeho převzetím. Okamžikem převzetí zboží také na kupujícího přechází nebezpečí škody na zboží.

7.2. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

7.3. Je-li Prodávající podle Kupní smlouvy anebo Nájemní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání.

7.4. Prodávající se zavazuje odeslat Zboží z e-shopu anebo Půjčené zboží Kupujícímu v nejbližším možném termínu nejpozději v zákonném termínu, tj. do 3 dnů ode dne uzavření Kupní smlouvy anebo Nájemní smlouvy. V případě platby bankovním převodem po dokončení objednávky Prodávající odešle Zboží z e-shopu anebo Půjčené zboží až po připsání platby na jeho bankovní účet.

7.5. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7.6. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít.

7.7. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky Prodávajícího, jsou-li Prodávajícím vydány.

 

8. VRÁCENÍ PŮJČENÉHO ZBOŽÍ

8.1. Půjčené zboží je Kupující povinen vrátit v stanovené lhůtě určené dle Nájemní smlouvy. Vratná lhůta je závislá na konfekční velikosti půjčovaného oblečení a je k nalezení na webové stránce: http://www.ebuu.cz/detailysluzby .

8.2. Výše nákladu při vracení půjčeného zboží hradí Kupující.

8.3. Půjčené zboží je Kupující povinen Prodávajícímu vrátit ve stavu v jakém mu bylo doručeno. V případě, že Půjčené zboží je nepřiměřeně opotřebované, neodpovídá původnímu stavu a/nebo nebude vrácené v stanovené lhůtě je Prodávající oprávněn Kupujícímu vystavit daňový doklad k uhrazení částky mezi Půjčovným a odpisovou cenou produktu. 

  

9. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

9.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku).

9.2. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal:

9.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

9.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

9.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

9.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

9.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

9.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

9.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

9.5. Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. 

9.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností Prodávajícího za vady může upravit reklamační řád Prodávajícího.

 

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1. Nakládání s Osobními údaji Kupujících podléhá legislativě ohledně ochrany osobních údajů, včetně zejména Nařízení EU 2016/679. Zásady, kterými se zpracování Osobních údajů Kupujícího řídí jsou obsaženy zde: http://www.ebuu.cz/zasady-zpracovani-osobnich-udaju/ .

10.2. Ochrana Osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

10.3. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých Osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo. Dále souhlasí se zpracováním Osobních údajů Prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z Kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li Kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním Osobních údajů Prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Kupujícímu. Souhlas se zpracováním Osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

10.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých Osobních údajích.

10.5. Zpracováním Osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou Osobní údaje Prodávajícím bez předchozího souhlasu Kupujícího předávány třetím osobám.

10.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu deset let. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

10.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů.

10.8. V případě, že by se Kupující domníval, že Prodávající nebo zpracovatel (čl. 10.5) provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

10.8.1. požádat Prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

10.8.2. požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

10.9. Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých Osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

11. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

11.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu Kupujícího.

11.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky Prodávajícího z Kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Kupujícího, může Kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

12. DORUČOVÁNÍ

12.1. Veškerá korespondence se doručuje na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím poštovní služby, elektronické služby, písemně, osobně s výjimkou oznámení o odstoupení od Kupní smlouvy učiněného Kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je korespondence Kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno. 

 

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1. Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s webovou stránkou Prodávajícího se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to odkud byl přístup a užití webové stránky www.ebuu.cz realizován.

13.2. Je-li některé ustanovení těchto Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí obchodních podmínek nebo kupní smlouvy.

13.3. Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Změněné obchodní podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího vzniklá přede dnem nabytí účinnosti nového znění obchodních podmínek nejsou změnou dotčena.

13.4. V případě vzniklých sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím, které se nepodařilo urovnat přímo, je možné též řešit formou mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je zejména Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Právní úprava mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je obsažena zejména v ustanoveních § 20d a násl. zákona o ochraně spotřebitele.

 

 

V Praze dne 31. 3. 2022 

modrý flek_reverse copy

NajduZboží.cz